VNUA. Lecturer.vn

VNUA Vietnamist Lecturer

Tên miền danh hiệu của Vietnamist.com dành cho giảng viên của VNUA.ldu.vn từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam VNUA.edu.vn

Tiếng Việt

Nếu bạn thấy một người có tên miền danh hiệu CVname.VNUA.Lecturer.vn thì đó là một giảng viên ưu tú của VNUA.ldu.vn từ VNUA.edu.vn đã được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu này.

Bạn luôn có thể xem thêm Hồ sơ năng lực suốt đời CVname.com của người đó tại CVname.cvname.com và báo cáo ẩn danh về người này tại ReportSecret.com hoặc KhanBao.com để chúng tôi thu hồi tên miền của những người không còn xứng đáng với danh hiệu này.

Đăng ký tên miền danh hiệu này tại VNUA.cupVN.com.

Xem thêm các tên miền danh hiệu khác dành cho giảng viên của Vietnamist.com tại cup.Lecturer.vn.

English

If you see a person with the title domain name CVname.VNUA.Lecturer.vn then that is an excellent lecturer of VNUA.ldu.vn from VNUA.edu.vn who has been granted this domain name by Vietnamist.com.

You can always see more of that person's CVname.com at CVname.cvname.com and report this person anonymously at ReportSecret.com or KhanBao.com so we can reclaim their domain name no longer worthy of this title.

Register this title domain name at VNUA.cupVN.com.

See other title domain names for lecturers of Vietnamist.com at cup.Lecturer.vn.